ΕΡΕΥΝΑ ΟΜΑΔΑΣ ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ταχυκαρδία: άμεση συσχέτιση με την Διαφραγματοκήλη

Έρευνα διεξήχθη σε ασθενείς μας που υπεβλήθηκαν σε επέμβαση (Θολοπλαστική κατά Nissen  ή Ανάταξη διαφραγματοκήλης και σύγκλιση σκελών διαφράγματος), κατά την περίοδο του έτους, Σεπτέμβρης 2019-Σεπτέμβρης 2020. Από ένα σύνολο 160 ασθενών που έπασχαν από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και έκαναν αντιπαλινδρομική επέμβαση, οι 41 ασθενείς παρουσίαζαν ταυτόχρονα συμπτώματα ταχυκαρδίας η οποία όμως δεν συνδεόταν με καρδιακά προβλήματα και ήταν μη καρδιαγγειακής αιτιολογίας. Read more